Harmittomalta vaikuttava hampaiden narskuttelu voi pahimmillaan johtaa hengenvaarallisiin komplikaatioihin

Harmittomalta vaikuttava hampaiden narskuttelu voi pahimmillaan johtaa hengenvaarallisiin komplikaatioihin
Kuva: Sammy Williams

Teksti: Anna-Leena

Hampaiden narskuttelu ja yhteen puristaminen eli bruksismi on tavallista ja tapahtuu usein unissa. Vaka­va-as­teista ja hoito­toi­men­pi­teitä vaa­tivaa unib­ruk­sismia esiintyy noin 10 pronsentilla väestöstä, kertoo hammaslääkärilehti. Vaikka narskuttelu on tavallista ja yleensä vaaratonta, se voi pahimmillaan aiheuttaa vakavia komplikaatioita. Narskuttelua pyritään vähentämään purentakiskolla ja erilaisilla rentoutumismenetelmillä.

Stressi ja perinnöllisyys narskuttelun taustalla

Narskuttelu on hyvin perinnöllistä. Ter­mi bruksismi kat­taa narskut­telun li­säksi kai­ken muunlai­senkin puren­ta­li­hasten yli­mää­räisen akti­vi­teetin, ku­ten ham­paiden yh­teen pure­misen ja alaleuan jäykis­tä­misen. Hampaiden yhteen puristamista lisäävät yleensä stressi ja ahdistuneisuus. Hampaiden narskuttelu onkin joillekin tapa käsitellä asioita sekä valveilla että unissaan.

Lapset ja varsinkin teini-ikäiset narskuttelevat hampaitaan usein, mutta se loppuu yleensä iän myötä. 60-vuotiaista ainoastaan noin viisi prosenttia narskuttelee hampaitaan.

Hampaiden narskuttelu saattaa olla täysin tiedostamatonta, sillä hampaita narskutellaan yleensä yöaikaan unissaan. Val­veilla ol­lessaan ham­paita pu­ristaa yh­teen noin 20 pro­senttia väes­töstä. Valveilla ollessa narskuttelua ja hampaiden yhteen puristamista tapahtuu esimerkiksi kuntoillessa kuntosalilla. Jotkut puristavat huomaamattaan hampaita yhteen keskittyessään.

Oireet

Vaikka ham­paiden narskut­telu voi vaikuttaa harmit­to­malta, se ei sitä suin­kaan ole. Voimakas ja pitkäaikainen narskuttelu voi ku­luttaa ham­paita, ir­rottaa ham­paiden paik­koja, rik­koa pos­ken sisä­pintaa ja kie­len reu­noja, ai­heuttaa jat­kuvaa pään­särkyä, jumiuttaa leuka­ni­veliä ja jo­pa muuttaa ryh­tiä ja ään­tä.

Vakavin seuraus hampaan tulehtuminen

Terveyskirjaso-sivustolla huomautetaan, että vakavin narskuttelusta aiheutuva seuraus on kuitenkin hammasytimen tulehtuminen. Myös hampaan halkeaman kautta juureen voi päästä bakteereja, jotka aiheuttavat tulehdusta.

Hampaaseen kohdistuva voima voi olla niin suuri, että se aiheuttaa hampaan hermoon tulehdusreaktion. Jos narskuttelua ei hoida, hampaan hermo vaurioituu.

Hammaslääkäri Marjut Jegoroff varoittaa yle-sivuston uutisessa hoitamattoman hampaan tulehduksen vaaroista. Jegoroff huomauttaa, että Suomessa kuolee vuodessa jopa yli 10 ihmistä vakaviin yleisinfektioihin, jotka ovat aiheutuneet hoitamattomasta hampaan tulehduksesta.

Hoitona kiskot ja stressin vähentäminen

Narskut­telua ei voi ai­na pa­rantaa, mut­ta oi­reita voi­daan hoi­taa. Yh­tenä apu­vä­li­neenä ovat ylä­ham­paita peit­tävät puren­ta­kiskot.

Kuva: Diana Polekhina. Narskuttelua voidaan hoitaa ylä­ham­paita peit­tävillä puren­ta­kiskoilla.

Bruksismista aiheutuvia kudos­vau­rioita voi­daan vä­hentää oleel­li­sesti käyttä­mällä puren­ta­kis­koja nukku­misen ai­kana. Hammaskiskojen tarkoituksen on suojata hampaita: kiskoja narskutellessa kisko kuluu, mutta hampaat pysyvät ehjinä. Kiskot myös vähentävät narskuttelua, koska ne muuttavat purentakorkeutta ja leukanivelten asemaa. Kis­kojen li­säksi muu­toksia voi­daan teh­dä myös ham­paisiin. Pu­rentaa on mahdol­lista pa­rantaa hio­malla si­tä tasa­pai­noi­sem­maksi tai teke­mällä alaleuan liike­har­joi­tuksia. 

Narskuttelua voi myös hillitä vähentämällä alkoholin, nikotiinin ja kofeiinin käyttöä sekä vähentämällä stressiä ja kokeilemalla erilaisia rentoutumiskeinoja.

Lähteet:

Yle.fi

Lehtiluukku.fi

Terveyskirjasto.fi

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *