Tutkimus: jopa passiivinen altistus tupakalle suurentaa kohtukuoleman riskiä

Tutkimus: jopa passiivinen altistus tupakalle suurentaa kohtukuoleman riskiä
Kuva: Andres Siimon

Terveys: Anna-Leena

Äidin raskauden aikaista tupakointia on tutkittu laajasti ja sen vakavat seuraukset ovat yleisesti tiedossa. Riskeistä huolimatta noin 15 prosenttia suomalaisnaisista tupakoi raskauden aikana, ja heistä jopa kaksi kolmesta läpi raskauden. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että myös passiivinen tupakka-altistus voi suurentaa muun muassa. kohtukuoleman riskiä. Tutkimuksesta uutisoi MTV-uutiset.

Tupakointi lisää merkittävästi sikiön kasvuhäiriön, ennenaikaisen synnytyksen ja muun muassa istukan ennenaikaisen irtoamisen vaaraa. Tupakalle raskauden aikana altistuneilla lapsilla on myös muita enemmän hengitystieinfektioita, oppimishäiriöitä ja ylivilkkautta.

Tutkimus tupakka-altistuksesta

Kiinan maaseudulla tehtyyn tutkimukseen osallistui 250 000 pariskuntaa. Tiedot tupakka-altistuksesta kerättiin kyselylomakkeilla.

Tutkimustulokset osoittivat, että kohtukuolemien riski suureni tasaisesti suhteessa tupakka-altistukseen. Savuttomien äitien raskauksista 0,31 prosenttia päättyi kohtukuolemaan, tupakoinnin raskauden aikana lopettaneiden raskauksista 0,43 prosenttia, tupakointia vähentäneiden 0,64 prosenttia ja tupakointia jatkaneiden raskauksista 1,28 prosenttia.

Samankaltainen yhteys havaittiin tarkastellessa isien tupakointia. Tulokset vahvistavat näyttöä raskaudenaikaisen tupakka-altistuksen haitoista.

Epämuodostumien riski kasvaa

Myös tämä Official Journal of American Pediatrics lehdessä julkaistu tutkimus kielii passiivisen tupakoinnin vaaroista. Kohtukuolemien ja passiivisen tupakoinnin yhteyden lisäksi tutkimustulokset osoittivat passiivisen tupakoinnin muun muassa lisäävän sikiön epämuodostumien riskiä.

Niko­tiini häi­ritsee ai­vojen kehi­tystä

Tupakka sisältää tu­hansia eri kemi­kaa­leja, joista useampi kymmen luoki­tellaan karsi­no­gee­neiksi. Kehit­tyvän si­kiön kan­nalta haital­li­simmat ai­neet ovat toden­nä­köi­sesti niko­tiini ja hiili­mo­nok­sidi, joi­den on osoi­tettu siir­tyvän is­tukan lä­pi si­kiön veren­kiertoon.

Niko­tiini haittaa hermoston kehitystä. Merkit­tävin vai­kutus koh­distuu eli­mistön niko­tii­nia­se­tyy­li­ko­lii­ni­re­sep­to­reihin, joi­ta on to­dettu ihmi­sal­kioiden ai­vojen ja selkäy­timen alueilla jo 4.5. raskaus­vii­kolta al­kaen. Niko­tii­nial­tis­tus aktivoi reseptoreita ja ai­heuttaa pitkäai­kaisia muu­toksia resep­torien ilmaan­tu­mi­sessa ja toimin­nassa se­kä häi­ritsee ai­vojen kehi­tystä.

Vastasyntyneen vieroitusoireet

Tupa­kalle altis­tu­neilla ter­veillä kah­den päi­vän ikäi­sillä vasta­syn­ty­neillä on to­dettu enemmän ärty­nei­syyttä, itkui­suutta ja lisään­ty­nyttä lihas­jän­teyttä kuin altis­tu­mat­to­milla. Tämä viit­taa tupak­ka-al­tis­tuk­sesta joh­tuviin vieroi­tu­soi­reisiin. Jos äiti imettää vauvaa, oi­reilu saat­taa vä­hentyä muu­taman päi­vän ku­luessa, kun vasta­syn­tynyt saa taas niko­tiinia äidin­maidon kaut­ta.

Tupak­ka-al­tistus näyt­tää myös heiken­tävän vasta­syn­tyneen auto­no­misen her­moston toi­mintaa stres­si­ti­lan­teissa, mi­kä saat­taa se­littää lisään­ty­nyttä kätkyt­kuo­leman ris­kiä. Aja­tellaan, et­tä jo­pa jo­ka kol­mas kätkyt­kuo­lema voi­taisiin eh­käistä välttä­mällä tupa­kointia ras­kauden ai­kana.

Lähteet:

Potilaanlääkärilehti.fi

BMJ.journals

thelancet.com

MTV.com

Ruuhkavuodet toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *